• +31(0)654 98 21 76
 • info@Xplore-rijopleidingen.nl

Algemene voorwaarden

Versie 2.0, d.d. 15-04-2020

ALGEMENE VOORWAARDEN XPLORE-RIJOPLEIDINGEN

 1. De instructeur voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993, en is daarmee volledig bevoegd tot het geven van rijonderricht.
 2. De rijschool draagt zorg voor goede bedrijfsverzekeringen.
 3. Tijdens het lessen is de leerling zelf aansprakelijk voor overtredingen en/of opgelegde verkeersboetes.
 4. Als een leerling niet, of te laat verschijnt op een examen of tussentijdse toets, of als de leerling de benodigde documenten niet bij zich heeft, zullen de kosten, bij het daardoor vervallen van het examen, verhaald worden op de leerling. Als door oorzaken waar de rijschool verantwoordelijk voor is een examen niet doorgaat, zijn deze kosten voor de rijschool.
 5. Om rijlessen te mogen volgen, dient de leerling minimaal 17 jaar oud te zijn. Om dit te kunnen aantonen, moet de leerling tijdens het lessen zijn legitimatiebewijs bij zich hebben.
 6. De rijschool is verplicht om een praktijkexamen te reserveren binnen 5 werkdagen, nadat met de leerling is overeengekomen dat het praktijkexamen aangevraagd zal worden.
 7. Een praktijkexamen wordt gereden op een ter beschikking gestelde motorfiets van de rijschool.
 8. Vertrek- en eindpunt van de les zijn in basis het bedrijfsadres van de rijschool. De leerling dient op eigen middelen naar deze plek te komen, tenzij dit uitdrukkelijk van te voren door de rijschool anders is aangeven.
 9. De leerling dient op tijd op de afgesproken plaats aanwezig te zijn. Na 10 min. vertrekt de instructeur, en zal de volle lesprijs worden doorberekend, tenzij er sprake is van overmacht.
 10. Afzeggen of verschuiven van lessen is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de rijles, met uitzondering van dringende zaken zoals ziekte, een sterfgeval van een naast familielid, of spoedopname in een ziekenhuis. Als er geen dringende reden is aan te wijzen, zal de volle lesprijs worden doorberekend.
 11. De leerling verstrekt alle noodzakelijke medische en psychische gegevens , alcohol, drugs en medicijngebruik naar waarheid aan de rijschool. Bij verzwijgen van deze gegevens, heeft de rijschool het recht om de les-overeenkomst te ontbinden, zonder restitutie van reeds betaalde lessen. Als er schade ontstaat doordat de leerling deze gegevens niet heeft verstrekt, zal deze schade verhaalt worden op de leerling.
 12. De rijschool heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als de leerling niet op een positieve manier meewerkt aan de voortgang van de lessen.
 13. Als een leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, zal hij dit melden aan de rijschool. Bij het niet melden van een ontzegging, zullen de daaruit voortvloeiende boetes volledig op de leerling verhaald worden.
 14.  Privacy: De door jouw verstrekte gegevens zullen alleen tijdens de duur van de rijopleiding door ons worden bewaard. Na de opleiding worden deze gegevens vernietigd. Bankrekeningnummers blijven wel zichtbaar op bankafschriften in onze boekhouding, deze blijven 7 jaar bewaard. Niet relevante gegevens zullen door ons niet worden gevraagd, en dus ook niet worden bewaard. De gegevens die wij vragen zijn onder anderen: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, rijbewijsnummer, e-mail adres. Ook leskaarten waarop de vorderingen van leerlingen worden bijgehouden, worden na afloop van de opleiding vernietigd.
 15. Slotbepaling: Op zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je hier vragen over neem dan contact met mij op.

+31(0)654 98 21 76

info@xplore-rijopleidingen.nl

Ga hier naar het contactformulier.